alice在各种语言什么意思

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2022/06/25 12:42:13
alice在各种语言什么意思

alice在各种语言什么意思
alice在各种语言什么意思

alice在各种语言什么意思
•艾丽丝〔英、法语女子名〕、阿莉塞〔德、西、葡、意大利语女子名〕源出日耳曼语-古法语:尊贵,和善;或源出希腊语:真理.